ទំព័រដើម

ជំនាញផ្នែកដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធព័ត៍មានវិទ្យា

សេវាកម្មរបស់យើង

យើងបង្កើត, ថែទាំ, និងបង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មីៗសម្រាប់ឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ


ក្រុមការងារយើង


Mr. Nigel Miranda

Founder & Director

 

Mr. Raja Sekaran

General Manager

 

Ms. Sreymom SOM

IT Supervisor

 

Mr. Sophara SUM

Senior IT Consultant

 

Our Clients