ក្រុមការងារយើង

ក្រុមការងារយើង

ពួកយើងនៅទីនេះ ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជោគជ័យ

ក្រុមការងារយើង

ពួកយើងនៅទីនេះ ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជោគជ័យ

លោក នីជែល ចន មីរ៉ាន់ដា

ស្ថាបនិក និងជានាយកក្រុមហ៊ុន

លោក រ៉ាចា សីុការេន

ប្រធានចាត់ការទូទៅ

កញ្ញា សោម ស្រីមុំ

ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ស៊ុំ សុផារ៉ា

ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ប៊ី ចាន់ថា

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

លោកស្រី សុក ណារី

ជំនួយការផ្នែកទីផ្សារ

លោក ស៊ុន សុផល

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកកម្មវិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច

កញ្ញា នី សូដា

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកកម្មវិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច

កញ្ញា ឃន សុភ័ស្ស

អ្នកជំនួយការផ្នែកលក់

កញ្ញា អេង ស្រីណុច

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល

កញ្ញា ហៃ ដាណេ

អ្នកជំនួយការផ្នែកលក់

កញ្ញា ទេព សោភ័ណ្ឌ

អ្នកជំនួយការផ្នែកលក់

កញ្ញា ហួរ ចាន់ថុល

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកកម្មវិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច

លោក ប៉ាត បូលីន

ជំនួយការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក សឿ ពន្លក

ជំនួយការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

កញ្ញា ម៉ាន់ សុផារី

ជំនួយការផ្នែកលក់

កញ្ញា អាន លីណា

ជំនួយការផ្នែកលក់